Polityka prywatności

Polityka prywatności usług świadczonych drogą elektroniczną – formularz kontaktowy online

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej itodo.pl jest ITodo Agnieszka Bachorz, z siedzibą ul. Przybyszewskiego 7, 64-330 Opalenica, NIP 7772842553
 1. Z administratorem danych można kontaktować się:
  – pod adresem korespondencyjnym: ul. Przybyszewskiego 7, 64-330 Opalenica,
  – pod adresem poczty elektronicznej: itodo@itodo.pl.

Cel, podstawa prawna, zakres oraz czas przetwarzania danych

 1. Udzielenie odpowiedzi, załatwienie spraw:
  –  treść korespondencji oraz informacje o kontakcie: imię i e-mail, numer telefonu są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych produktach lub usługach,
  – dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym <tutaj> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – w zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych, dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu.
 2. Realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit b RODO) w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby firmy, adres do korespondencji, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON – przez okres niezbędny do realizacji umowy
  – dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Odbiorcy danych użytkowników

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym oraz dla realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi:
  – poczty elektronicznej,
  – hostingu,
  – obsługi strony internetowej,
  – obsługi IT,
  – marketingu,
  – obsługi płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – w przypadku wyboru tej formy płatności przez Klienta.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),
  2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
  są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  – administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
  (art. 21 RODO),
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  – listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  – przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  – telefonicznie: (22) 531 03 00.

Akty prawne przywoływane w klauzuli

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.
 4. Ustawa z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 6. Ustawa z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Scroll to Top